jazyk / language:   česky  |  english

produkty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  
podpora on-line | seriál Výběr vhodného CNC obráběcího stroje, Technický tydeník, 2012

zásobníky a podavače tyčí pro soustružnické stroje (7)

Tento díl seriálu Výběr vhodného CNC obráběcího stroje se zaměřuje na zásobníky a podavače tyčí pro soustružnické stroje. Vychází z poznámek, které jsem si dělal při práci s doc. Jiřím Pujmanem, CSc., který měl ve firmě CNC Technology na starosti projekt zásobníků a podavačů tyči. Bohužel už není na tomto světě.

Při rozborech efektivnosti výrobních procesů bylo již v sedmdesátých letech statisticky dokázáno, že na skutečné výrobní činnosti připadá jen asi 7% celkové kapacity stroje (jednosměnný provoz s uvážením pracovního volna i časů všech dalších ztrát). Z toho je zřejmé, že snižování spotřeby času zkracováním vlastního obrábení je neefektivní a nákladné (znamená zvýšení technických nároku na CNC stroj, provázené rustem jeho ceny). Proto byl od té doby prosazován trend výstavby automatizovaných výrobních systému, které umožnují prakticky nepřetržitý provoz a výrazně zkracují všechny vedlejší časy (zejména časy manipulační). Návratnost těchto systému je dlouhá. Dobrých výsledků však lze dosáhnout i mnohem jednoduššími prostředky, podporujícími vyšší kapacitní využití strojů. Tím je např. vícesměnný provoz s omezením prostojů, zpravidla vynucovaných tím, že řada činností je vykonána a řízena človekem. Pokud jeho úlohu omezíme alespoň takovou automatizací, která tyto činnosti zajištuje, vzroste výrazně efektivita celého procesu. Toho se dosahuje využitím CNC strojů ve spojení s různými dopravními zařízeními, manipulátory a roboty, které na základě požadavku stroje automaticky zakládají nový polotovar, případně přemisťují hotový výrobek. Při soustružení z tyčoviny je to např. možnost samočinného podání tyče pro obrábění dalšího kusu. Moderní CNC obráběcí stroje však představují velkou investici a vzhledem k tempu technického rozvoje v této oblasti je nutné, aby se svojí produkcí rychle zaplatily a vytvořily prostředky pro nákup stroju ješte výkonnejších. 

 

 Příklady podavačů krátkých tyčí a podavačů dlouhých tyčí


Další analýzou nashromážděných statistických dat dále zjistíme, že více než 55% soustružnické produkce představovala a představuje práce z tyčí nebo tyčových přířezů. Zbytek je práce ve sklíčidle, protože se jedná o polotovary určené na výrobu jedné součásti (výkovky, odlitky, přířezy velkých rozměrů nebo jinak předchozím zpracováním upravené polotovary). Vlivem rostoucích možností CNC strojů se poměr složitých, předem zpracovaných polotovarů ku jednoduchým hutním produktům (tyčím, trubkám) snižuje. Tento trend bude pokračovat s dalším rozvojem CNC strojů.

Práce s tyčí, v porovnání s prací s polotovary připravenými pouze pro jednu součást, však přináší i řadu technických problémů. Největším z nich je nárust rotující nevyvážené hmoty. Každý polotovar představuje jistou míru nevývažku, který bude obecně větší, je-li polotovar, určený k výrobě řady součástí, hmotnější. Nárůst rotující nevyvážené hmoty vede k nutnosti využívat kvalitních CNC strojů při jejich návrhu bylo s tímto vlivem počítáno. Je však také nezbytné volit řezné podmínky tak, aby výsledné obrábění bylo klidné, s minimálními vibracemi, dostatečně přesné a bez nebezpečí poškození vlastního stroje nebo jeho okolí (zranění obsluhy). Při práci s tyčovým materiálem musíme dále vyřešit i problémy spojené s nakládáním tyče, jejím posunem po uvolnění upínače a vedením a stabilizováním tyče pri otáčení vřetena. Právě tyto problémy za nás řeší vhodně vybraný a správně instalovaný podavač tyčí.

Efektivita automatického podávání materiálu vyniká zejména u soustružnických prací na jedno upnutí, kdy je zpravidla vlastní čas obrábění tak krátký, že čas posouvání a upínání tyče trvale zaměstnává obsluhu. Využitím automatického podavače tyčí muže obsluha stroje snadno dohlížet na činnost celé skupiny stroju, tj. vícestrojová obsluha. 

Činnost

Ruční posuv ve sklíčidle 

 Posuv podavačem tyčí 

Dělení tyče na přířezy

10 s

 10 s

Čekání na zareagování operátora

10 s

 -

Posunutí a upnutí tyče

10 s

 4 s

Vlastní obrábění

 60 s

 60 s

Celkový čas výroby součásti

 90 s

 75 s

Příklad posouzení nárustu efektivity při práci s podavačem tyčí v porovnání s manuálním zakládáním a posunem tyče. Tento případ ukazuje, že při stejně dlouhých tyčových polotovarech ušetří použití podavače oproti ruční práci ze sklíčidla 18% času.


Základní dělení podavačů tyčí
-Podavače dlouhých tyčí
Podavačem „dlouhých tyčí“ je nazýváno zařízení, které zajištuje stabilizaci tyče podavačem i za rotace. Ke stabilizaci otáčení tyče přidal moderní podavač i funkci protlačení tyče vřetenem zpravidla až na mechanický doraz soustruhu, aby mohla být obrobena nová součást. Tento typ podavače vychází z klasického zásobníku dlouhých tyčí. Ke středění dlouhé tyče je nejčastěji využito hydrodynamického účinku oleje ve vodicí trubce podavače, která tvoří plášt kolem rotující tyče. Hydrodynamický efekt slábne, zvětšuje-li se vůle mezi rotující tyčí a vodicí trubkou. Proto je třeba měnit vodicí trubku při každé výraznější změně průměru tlačené tyče. Někdy je tlačená tyč současně i mechanicky podepírána rotující hlavou tlačníku, tj. částí vysouvanou z podavače a protlačující tyč vřetenem soustruhu. Tlačník je dotlačován k tyči pístem, který je zpravidla posouván ve stejné vodicí trubce a stejným tlakovým olejem. Tyč je často dotlačována i při rotaci. Základní nevýhodou tohoto typu podavačů je velká stavební délka, která je součtem délky tyče a tlačníku, který musí zajistit protlačení tyče celým vřetenem soustruhu. Při manuální výměně tyče dojde často ke znečištění okolí olejem a při nevhodném rozměru vodicí trubky klesají výrazně maximální přípustné otáčky.

-Podavače krátkých tyčí
Tento typ podavačů tyčí se výrazně rozšířil na konci 90 let, zejména v USA. Jejich typickým znakem je, že podávaná tyč není při obrábění stabilizována jinak než upínačem (sklíčidlo, kleština) soustruhu, a její délka tedy nesmí překročit délku vřetena (včetně upínacího válce a upínače). Podavač slučuje v jediné jednotce zařízení pro posuv tyče při obrábění součástí, ale i automaticky pracující zásobník tyčí, schopný založit do vřetena bez zásahu obsluhy novou tyč. Vzhledem k tomu, že pracuje s tyčemi kratších délek, umožnuje využívat plný rozsah otáček soustruhu. Navedení tyče a její stabilizaci při obrábění umožnuje vřetenová vložka soustruhu, kterou si uživatel stroje upraví tak, aby její pruměr jen málo prevyšoval pruměr podávané tyče. Na tyče nejsou kladeny neobvyklé nároky ani z hlediska přímosti, ani z hlediska opracování jejich čel. Stůl podavače bývá rešen jako zásobník tyčí, jehož kapacita umožnuje bezobslužnou činnost často značně přesahující jednu pracovní směnu. Pracovním médiem podavače je stlačený vzduch. Podavač zabírá minimální zastavenou plochu, jen málo převyšující délku podávané tyče.

Tento seriál si neklade za cíl poučovat, ale otevírat oči. Jedná se o subjektivní vyjádření autora, aktivně působícího v oboru CNC obráběcích strojů od roku 1997, v oblastech CAD/CAM software, obsluhy CNC řídicích systémů, NC programování a seřízení výroby.

Vlastimil Staněk

podrubriky seriál Výběr vhodného CNC obráběcího stroje, Technický tydeník, 2012:
produkty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  

sitemap
www.technology-support.cz